Author – B. Thomas Director, author of poems – G.Nazhidova Music Director and Arranger – U.Salikhov Production Designer – N.Glubokina Costume Designer – L.Novkovich Choreographers – Honored Artist of Uzbekistan F.Isayeva, V.Ulyanova, A.Shayakubov   Actors and performers Colonel Sir Francis Chesney – V.Yuldashev Jack Chesney-Honored Artist of Uzbekistan S.Artykov, F.Safarov Charlie – K.Morozov, T.Karimov…